Ventspils pilsētas dome ir atbalstījusi Ventspils muzeja projekta pieteikumu, lai saglabātu un popularizētu ar Kurzemes zvejniecības vēsturi un piekrastes dzīvesveidu saistīto kultūrvēsturisko mantojumu. 

Projekta “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” pieteikums tika iesniegts projektu konkursā, lai pretendētu uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu. Tas tika atbalstīts un piešķirts finansējums.

Lai īstenotu Kurzemes piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pilnvērtīgu izmantošanu sabiedrības interesēs, tiek pilnveidota Piejūras brīvdabas muzeja ēkas un teritorijas pieejamība, papildināta ekspozīcija, nodrošinot daudzveidīgo ekspozīcijas daļu integrāciju vienotā sistēmā, kā arī būtiski uzlabota muzejā esošā kultūras mantojuma (ekspozīcijas objektu un Nacionālā muzeja krājuma daļas) drošība, uzstādot nožogojumu un jaunu ugunsdrošības signalizācijas sistēmu.

Projektā plānotās aktivitātes tiek īstenotas 2021.-2023.gadā par kopējo summu EUR 679  900, t.sk. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – EUR 585 000 apmērā. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ietver nepieciešamos projekta sagatavošanas darbus, ekspozīcijas papildināšanu, nožogojuma un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanu, kā arī nepieciešamos uzraudzības darbus.