Latvijas valsts meži šī gada 11. augustā rīkoja izzinošu pastaigu pa piejūras kāpām dabas liegumā “Užava”, kur Latvijas valsts meži līdz 2023. gada nogalei īsteno KHZ-SAM projektu “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”. Tā ietvaros tiek uzlaboti un atjaunoti gan Eiropas savienības nozīmes biotopi, gan sekmēti piemēroti apstākļi aizsargājamu sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai. Šajā dabas liegumā 170 hektāru kopplatībā tiek veikti darbi, lai mežainās piejūras un pelēkās kāpas saglabātu savu vērtību un arvien būtu mājvieta retām un aizsargājamām sugām, kas iepriecinātu dabā gājējus.

Šajā pasākumā piedalījās arī Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja vadītājs, vēsturnieks Artūrs Tukišs, kas klātesošos iepazīstināja ar šīs vietas militārā mantojuma vēsturiskajiem aspektiem.