2017.gada 8. un 9. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek starptautiska zinātniska konference “Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā”, kurā piedalās arī Ventspils muzeja vadošais pētnieks Dr.hist. Armands Vijups ar referātuZiemeļkurzeme 12.-13. gadsimtā: kurši, Baltijas somi un vendi”.

Latvijas Republikas dibināšanas simtgadei veltīto konferenču ciklu projekta “Latvijas valstiskuma idejas vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas kultūras telpā” ietvaros šī ir pirmā konference “Vara, zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. gadsimtā”. Konferencē tiks aplūkots viens no nozīmīgākajiem vēstures laikmetiem, pārejot no aizvēstures uz viduslaikiem. Pēc vikingu laikmeta aktivitātēm Baltijas jūras telpā sākot ar 12. gadsimtu reģiona vietējās sabiedrības saskārās ar jauniem, krusta karu kustības raisītiem izaicinājumiem, kas noveda gan pie jaunām sociālajām, politiskajām un kultūras attiecībām reģionā, gan arī Austrumbaltijas nostiprināšanās latīņu kristīgās Eiropas kultūras lokā 13. gadsimta laikā.

Lai raksturotu norises Austrumbaltijas reģionā šajā pārmaiņu periodā, konferences dalībnieki pievērsīsies vietējo etnokulturālo grupu (sentautu) sociālās, politiskās un kultūras dzīves jautājumiem aizvēstures beigās un krusta karu laikmetā, Baltijas krusta karu un Livonijas izveidošanas problemātikai un daudzveidīgajiem reģiona kristianizācijas aspektiem.

Konferencē ar referātiem piedalīsies 21 zinātnieks no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas un Apvienotās Karalistes.

Konferenci organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.