2018.gada 18.decembris

Par projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” Nr. 5.5.1.0/17/I/003 realizāciju

17.01.2018. noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils muzejs” (turpmāk – Muzejs) par projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu.

Projekts tiek realizēts kopā ar sadarbības partneriem – Ventspils novada pašvaldību, Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, Dundagas novada pašvaldību.

Pārskats par Projekta aktivitāšu īstenošanas progresu.

Ventspils muzejs:

  • Gājēju un veloceliņu izbūve Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī – 26.09.2017. noslēgts līgums ar SIA “Ostas celtnieks” par būvdarbu veikšanu. 14.06.2018. būvdarbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā.
  • Daudzfunkcionālās ēkas izbūve Piejūras brīvdabas muzejā, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus muzeja kolekcijām, vienlaikus radot modernas izglītojošas un izklaidējošas iespējas apmeklētājiem – 19.01.2018. noslēgts līgums ar SIA “Balts un melns” par Piejūras brīvdabas muzeja ēkas Būvprojekta izstrādi, 15.06.2018. Ventspils pilsētas arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā saskaņošanai iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā, 19.09.2018. saņemta Būvatļauja par būvprojekta minimālā sastāva projektēšanas nosacījumu izpildi. Notiek darbs būvprojekta izstrādes un pie būvdarbu iepirkuma dokumentācijas gatavošanas.

07.03.2018. tika izsludināts metu konkurss Piejūras brīvdabas muzeja ekspozīcijas mākslinieciskā risinājuma izstrādei. Konkursa gaitā tika saņemta sūdzība, kā rezultātā 16.05.2018. konkurss tika pārtraukts. Atkārtots metu konkurss izsludināts 17.06.2018., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2018. Saņemti 2 piedāvājumi, tie izvērtēti. Par konkursa uzvarētāju atzīts pretendents SIA “Dd Studio”. Organizēta sarunu procedūra, tā noslēgusies 07.12.2018. Pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar SIA “Dd Studio” par Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas pastāvīgās ekspozīcijas “Pie jūras un zemēs: Ziemeļkurzemes tradicionālais dzīvesveids 19.-20.gs. Ziemeļkurzemes daba” izstrādi un īstenošanu.

Ventspils novads:

  • Jūrkalnes Dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide – ir noslēgusies sarunu procedūra par būvdarbu veikšanu, līgums ar pretendentu tiks slēgts tikai pēc tam, kad būs iesniegti un apstiprināti projekta grozījumi CFLA. Ir veikta cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai.
  • Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēda celiņa izbūve – iepirkuma procedūras Nr.VND2018/59 rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “VENTA 1” par būvdarbu veikšanu. Cenu aptaujas rezultātā noslēgts līgums ar SIA “PBT” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.
  • trošu tilta pār Irbes upi pārbūve – šobrīd tiek izstrādāta iepirkumu dokumentācija apvienotajam iepirkumam uz projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību.

Jūrkalnes Romas katoļu draudze:

  • Jūrkalnes Sv.Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana – ir izstrādāts būvprojekts, 24.10.2018 būvprojekts apstiprināts Ventspils novada Būvvaldē. Ir veikta tirgus izpēte būvniecības darbiem. Būvprojekta izstrāde nav attiecināma projekta ietvaros.

Dundagas novads:

  • Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai – iepirkuma procedūras Nr. DNP 2018/1 rezultātā noslēgts Līgums ar SIA “Livland Group” par būvprojekta izstrādi. 02.07.2018 veikta cenu aptauja par būvprojekta ekspertīzes veicēja izvēli. 17.07.2018 noslēgts līgums ar būvprojekta ekspertīzes veicēju SIA “TOTUS”. Izstrādātajam būvprojektam, veikta būvprojekta ekspertīze. Būvprojekts 17.08.2018  iesniegts saskaņošanai Dundagas novada būvvaldē. Konstatēts, ka būvprojektā nav saņemti saskaņojumi ar visām nepieciešamajām institūcijām. SIA “Livland Group” ir apliecinājusi, ka būvprojekts attiecīgajās iestādēs tiks saskaņots līdz 08.10.2018 un pēc tam būvvalde varēs izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Dundagas novada būvvalde izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījuma izpildi. 06.11.2018. izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu nr. DNP 2018/33 “Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amatu prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai”. 16.11.2018. pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.  Veiktas nepieciešamās izmaiņas un atkārtots iepirkums (Nr. DNP 2018/34) izsludināts 07.12.2018., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.01.2019.
  • Ēkas “Pastnieki” Dundagas novadā (Kolkā) aprīkošana, veicinot lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un pieejamību. 07.2018 veiktā iepirkuma Nr. DNP 2018/26 rezultātā par iepirkuma 1.daļu noslēgts līgums ar SIA “Albero mēbeles” par mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu. Piedāvājuma summa par iepirkuma 2. daļu ievērojami pārsniedza budžeta iespējas, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma 2.daļu. 31.08.2018 veikts atkārtots iepirkums par mēbeļu (gatavo ražojumu) piegādi un uzstādīšanu un rezultātā  ir noslēgts līgums ar SIA “FL Birojs” par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu. Veiktas  cenu aptaujas par aizkaru un žalūziju, gleznu piekāršanas sistēmu, elektropreču, saimniecības preču un virtuves piederumu piegādi un uzstādīšanu. Notiek iesniegto piedāvājumu atbilstības tehniskajai specifikācijai vērtēšana. Pēc iesniegto piedāvājumu atbilstības tehniskajai specifikācijai izvērtēšanas, noslēgti līgumi par aizkaru un žalūziju piegādi ar SIA “Lite”, par gleznu piekāršanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu ar SIA “Viss & BD”, par saimniecības preču un virtuves piederumu, elektropreču piegādi ar SIA “Dundagas ABC”. Visi ēkas “Pastnieki” aprīkojumu piegādātāji noslēgtās līgumsaistības izpildījuši, izņemot SIA “FL Birojs”, kas piegādāja līguma noteikumiem neatbilstošas preces, līdz ar to tika sastādīts akts, un uz akta pamata noslēgta vienošanās par līguma grozījumiem – par nepilnību novēršanu līdz 31.12.2018.

Kopumā projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ieviešana pašlaik nedaudz nobīdījusies no sākotnējā grafika.

Projekta īstenošanas termiņš 30.09.2020.

 

logo logo1