Trešdien, 17.janvārī, plkst.12.00, Rīgā, Baznīcas ielā 30, Raiņa un Aspazijas muzejā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils muzejs” parakstīs vienošanos par projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizāciju. Vienošanās parakstīšanā piedalīsies Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Kultūras ministrijas, projekta sadarbības partneru, Ventspils muzeja un Ventspils pilsētas domes pārstāvji.

Projekts tiks realizēts kopā ar sadarbības partneriem – Ventspils novada pašvaldību, Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, Dundagas novada pašvaldību.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmas pieaugumam Ziemeļkurzemē.

Projekta ietvaros tiks veikta ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana un pārbūve, kas ir vērsta uz kultūras un nozīmīga dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību:

  • Multifunkcionālas ēkas izbūve Piejūras brīvdabas muzejā, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus muzeja kolekcijām, vienlaikus radot modernas izglītojošas un izklaidējošas iespējas apmeklētājiem;
  • Gājēju un veloceliņu izbūve Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī, Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – pelēkās kāpas – sasniedzamībai;
  • Jūrkalnes Dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide, veicinot Suitu kultūrtelpas saglabāšanos;
  • Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvi, pagarinot esošo Ventspils pilsētas Būšnieku ezera veloceliņu;
  • Trošu tilta pār Irbes upi pārbūve, uzlabojot Lībiešu krasta dzīves un kultūras telpas, kā arī piejūras nozīmīgu aizsargājamo dabas zonu sasniedzamību;
  • Ēkas “Pastnieki” Dundagas novadā (Kolkā) aprīkošanu, veicinot lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un pieejamību.

Projekta ietvaros tiks veikta arī vairāku valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošana:

  • Jūrkalnes Sv.Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas fasādes atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana;
  • Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai.

Projekta idejas iesniedzējs Ventspils muzejs un Sadarbības partneri pēc Projekta ieviešanas nodrošinās savstarpēju sadarbību. Realizējot projektu, tiks veidota teritorija kā vienots tūrisma produkts, kas veicinās reģiona ilgtspējīgu attīstību, radot jaunus, kopīgi izstrādātus tūrisma piedāvājumus Baltijas jūras piekrastē.

Projekta kopējās izmaksas 5 294 117 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 500 000 EUR (85%).

Projekta realizācija plānota četru gadu periodā no 2017.-2020. gadam.

Projekts „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” tiks realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

 

jjjjjjjjjjjjjjj