2019.gada 27.marts

Par projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” Nr. 5.5.1.0/17/I/003 realizāciju

 

17.01.2018. noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils muzejs” (turpmāk – Muzejs) par projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu.

Projekts tiek realizēts kopā ar sadarbības partneriem – Ventspils novada pašvaldību, Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, Dundagas novada pašvaldību.

Pārskats par Projekta aktivitāšu īstenošanas progresu.

Ventspils muzejs:

 • Gājēju un veloceliņu izbūve Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī – 26.09.2017. noslēgts līgums ar SIA “Ostas celtnieks” par būvdarbu veikšanu. 14.06.2018. būvdarbi pabeigti, 20.09.2018. objekts nodots ekspluatācijā.
 • Daudzfunkcionālās ēkas izbūve Piejūras brīvdabas muzejā, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus muzeja kolekcijām, vienlaikus radot modernas izglītojošas un izklaidējošas iespējas apmeklētājiem – 19.01.2018. noslēgts līgums ar SIA “Balts un melns” par Piejūras brīvdabas muzeja ēkas Būvprojekta izstrādi, 15.06.2018. Ventspils pilsētas arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā saskaņošanai iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā, 19.09.2018. saņemta Būvatļauja par būvprojekta minimālā sastāva projektēšanas nosacījumu izpildi. Projektēšanas darbus plānots pabeigt 19.04.2019.
 • Notiek darbs pie būvdarbu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas.
 • 01.2019. sarunu procedūras rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Dd Studio” par Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas pastāvīgās ekspozīcijas “Pie jūras un zemēs: Ziemeļkurzemes tradicionālais dzīvesveids 19.-20.gs. Ziemeļkurzemes daba” izstrādi un īstenošanu. Pašlaik notiek darbs pie ekspozīcijas mākslinieciskā projekta izstrādes.

 

Ventspils novads:

 • Jūrkalnes Dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide – ir noslēgusies sarunu procedūra par būvdarbu veikšanu, līgums ar pretendentu tiks slēgts tad, kad būs apstiprināti projekta grozījumi CFLA. Pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, tiks slēgts līgums ar cenu aptaujā izvēlēto pretendentu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanai.
 • Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēda celiņa izbūve – iepirkuma procedūras Nr.VND2018/59 rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “VENTA 1” par būvdarbu veikšanu. Cenu aptaujas rezultātā noslēgts līgums ar SIA “PBT” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Būvdarbi tiks uzsākti tad, kad būs apstiprināti projekta grozījumi CFLA.
 • trošu tilta pār Irbes upi pārbūve – pēc precizējumu veikšanas iepirkuma nolikumā, tiks atkārtoti sludināts iepirkums apvienotajam iepirkumam uz projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību.

Jūrkalnes Romas katoļu draudze:

 • Jūrkalnes Sv.Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana – ir izstrādāts būvprojekts, 24.10.2018 būvprojekts apstiprināts Ventspils novada Būvvaldē. Ir veikta tirgus izpēte būvniecības darbiem. Būvprojekta izstrāde nav attiecināma projekta ietvaros.

 

Dundagas novads:

 • Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai – 06.11.2018. izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu nr. DNP 2018/33 “Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amatu prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai”. 16.11.2018. pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos. Veiktas nepieciešamās izmaiņas un atkārtots iepirkums (Nr. DNP 2018/34) izsludināts 07.12.2018., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.01.2019. 22.03.2019. iepirkumu procedūras Nr. DNP 2018/34 rezultātā ir noslēgts līgums ar AS ”R.A.J.” par būvdarbu veikšanu.
 • 20.12.2018. izsludināts iepirkums Nr. DNP 2018/35 “Būvuzraudzības nodrošināšana projektam “Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai””. Iepirkumu procedūras rezultātā  Nr. DNP 2018/35 ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Būves un būvsistēmas”. Līgums ar pretendentu  noslēgts 26.03.2019.
 • 09.03.2019. notika ēkas “Pastnieki” Dundagas novadā (Kolkā) atklāšana. Projekta ietvaros plānotā projekta darbība “Lībiešu saieta nama aprīkošana darbības nodrošināšanai” ir īstenota.

 

Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā iesniegti projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” grozījumi. Grozījumos precizētas projekta budžeta pozīcijas atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, prasīts darbību ieviešanas termiņa pagarinājums līdz 2021.gada maijam.

*Fotogrāfijā skats no Piejūras Brīvdabas muzeja ekspozīcijas izstrādes darba materiāla (izstrādātājs SIA “Dd Studio”)
ERAF_logo_ansamblislogo1