Par projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” Nr. 5.5.1.0/17/I/003 realizāciju

17.01.2018. noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils muzejs” (turpmāk – Muzejs) par projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu.

Projekts tiek realizēts kopā ar sadarbības partneriem – Ventspils novada pašvaldību, Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, Dundagas novada pašvaldību.

Pārskats par Projekta aktivitāšu īstenošanas progresu.

Ventspils muzejs:

  • Gājēju un veloceliņu izbūve Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī – 26.09.2017. noslēgts līgums ar SIA “Ostas celtnieks” par būvdarbu veikšanu. 14.06.2018. būvdarbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā.
  • Daudzfunkcionālās ēkas izbūve Piejūras brīvdabas muzejā, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus muzeja kolekcijām, vienlaikus radot modernas izglītojošas un izklaidējošas iespējas apmeklētājiem – 19.01.2018. noslēgts līgums ar SIA “Balts un melns” par Piejūras brīvdabas muzeja ēkas Būvprojekta izstrādi, 15.06.2018. Ventspils pilsētas arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā saskaņošanai iesniegts būvprojekts minimālajā sastāvā, 19.09.2018. saņemta Būvatļauja par projektēšanas nosacījumu izpildi. Notiek darbs pie būvdarbu iepirkuma dokumentācijas gatavošanas.

07.03.2018. tika izsludināts metu konkurss Piejūras brīvdabas muzeja ekspozīcijas mākslinieciskā risinājuma izstrādei. Konkursa gaitā tika saņemta sūdzība, kā rezultātā 16.05.2018. konkurss tika pārtraukts. Atkārtots metu konkurss izsludināts 17.06.2018., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2018. Saņemti 2 piedāvājumi, tie izvērtēti. Notiek lēmuma pieņemšana. Tiek gatavoti dokumenti sarunu procedūrai.

Ventspils novads:

  • Jūrkalnes Dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide – 25.05.2018. izsludinātais būvdarbu iepirkums “Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide un pilnveidošana”. 19.06.2018. konkurss noslēdzies bez rezultāta, pieņemts lēmums rīkot sarunu procedūru 2018.gada oktobrī, nemainot apstiprināto Nolikumu. Būvuzraudzības iepirkums “Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveide un pilnveidošana” tiks izsludināts tikai pēc tam, kad būvdarbu iepirkuma rezultātā būs zināms pretendents.
  • Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēda celiņa izbūve – Būvdarbu iepirkums “Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēda celiņa izbūve” tika izsludināts 25.05.2018.  Konkurss 05.06.2016. noslēdzies bez rezultāta,  pēc aicinājuma piedalīties sarunu procedūrā 15.06.2018. piedāvājumi arī netika iesniegti. Rezultātā pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt. Veiktas izmaiņas  konkursa Nolikumā, atkārtots iepirkums izsludināts 30.08.2018., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.09.2018. Pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt, jo pārsniedz budžeta iespējas. Šobrīd tiek izstrādāta dokumentācija par izmaiņām izstrādātajā būvprojektā.
  • trošu tilta pār Irbes upi pārbūve – izstrādāts būvprojekts, veikta būvprojekta ekspertīze, būvprojekts iesniegts saskaņošanai Ventspils novada būvvaldē. Būvprojekta izstrāde nav attiecināma projekta ietvaros. Būvdarbu iepirkums objektam “Trošu tilta pār Irbes upi pārbūve” izsludināts 05.09.2018., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.09.2018. Pieņemts lēmums iepirkumu pārtraukt, jo pārsniedz izsludinātās iepirkuma procedūras slieksni. Būvuzraudzības iepirkums objektam “Trošu tilta pār Irbes upi pārbūve” tiks izsludināts tikai pēc tam, kad būvdarbu iepirkuma rezultātā būs zināms pretendents. Šobrīd tiek veiktas izmaiņas dokumentācijā, paredzot cita veida būvniecības materiālu pielietošanu. Plānots apvienotais iepirkums projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai.

Jūrkalnes Romas katoļu draudze:

  • Jūrkalnes Sv.Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana – ir izstrādāts būvprojekts, šobrīd iesniegts saskaņošanai Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Pēc saskaņošanas būvprojekts tiks iesniegts Ventspils novada Būvvaldē. Tirgus izpēte būvniecības darbiem tiks veikta pēc Būvvaldes akcepta. Būvprojekta izstrāde nav attiecināma projekta ietvaros.

Dundagas novads:

  • Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai – iepirkuma procedūras Nr. DNP 2018/1 rezultātā noslēgts Līgums ar SIA “Livland Group” par būvprojekta izstrādi. 02.07.2018 veikta cenu aptauja par būvprojekta ekspertīzes veicēja izvēli. 17.07.2018 noslēgts līgums ar būvprojekta ekspertīzes veicēju SIA “TOTUS”. Izstrādātajam būvprojektam, veikta būvprojekta ekspertīze. Būvprojekts 17.08.2018  iesniegts saskaņošanai Dundagas novada būvvaldē. Konstatēts, ka būvprojektā nav saņemti saskaņojumi ar visām nepieciešamajām institūcijām. SIA “Livland Group” ir apliecinājusi, ka būvprojekts attiecīgajās iestādēs tiks saskaņots līdz 08.10.2018 un pēc tam būvvalde varēs izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
  • Ēkas “Pastnieki” Dundagas novadā (Kolkā) aprīkošana, veicinot lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un pieejamību. 07.2018 veiktā iepirkuma Nr. DNP 2018/26 rezultātā par iepirkuma 1.daļu noslēgts līgums ar SIA “Albero mēbeles” par mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu. Piedāvājuma summa par iepirkuma 2. daļu ievērojami pārsniedza budžeta iespējas, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma 2.daļu. 31.08.2018 veikts atkārtots iepirkums par mēbeļu (gatavo ražojumu) piegādi un uzstādīšanu un rezultātā  ir noslēgts līgums ar SIA “FL Birojs” par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu. veiktas  cenu aptaujas par aizkaru un žalūziju, gleznu piekāršanas sistēmu, elektropreču, saimniecības preču un virtuves piederumu piegādi un uzstādīšanu. Notiek iesniegto piedāvājumu atbilstības tehniskajai specifikācijai vērtēšana.

Kopumā projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ieviešana notiek saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku.

Projekta īstenošanas termiņš 30.09.2020.

ERAF_logo_ansamblis