17.maijā Ventspils novada domes sēdē Ventspils muzejs prezentēja muzeja ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un popularizēšanā, rosinot novadam atbalstīt aktivitātes, ka muzejā saistītas ar Ventspils novadu. No muzeja sēdē saskarsmes punktus un iespējamo tālāko sadarbību deputātiem prezentēja direktore S.Ūdre un direktora vietnieks A.Vijups, sēdē piedalījās arī Ventspils domes priekšsēdētāja vietnieks G.Blumbergs.

Muzeja darbību nosakošajā misijā uzsvērta gan pilsētas, gan Ventspils novada un Baltijas jūras Kurzemes piekrastes pagātnes garīgo un materiālo vērtību, kā arī mūsdienu vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizācija. Kopš savas darbības pirmsākumiem muzejs aktīvi iesaistījies Ventspils vēsturiskā novada pagātnes apzināšanā, tā krājumā glabājās ap 30 000 ar novadu saistītu muzejisko vienību, bet muzeja struktūrvienībā Piejūras brīvdabas muzejs eksponētās Ventspils novada pagastu celtnes 2015.gadā atzītas par valsts nozīmes tautas celtniecības kultūras pieminekli un iekļautas aizsargājamo kultūrvēsturisko vērtību sarakstā. Novada vēsturi atspoguļojošs vēstījums skatāms un lasāms arī citās muzeja ekspozīcijās, muzeja speciālistu sagatavotajos pētījumos, referātos, dažāda rakstura pasākumos. Starp pazīstamākajiem pasākumiem atzīmējama Pagastu diena, kas Piejūras brīvdabas muzejā notiek jau kopš 2002.gada. Jāatzīmē, ka Ventspils muzejs ir vienīgais, kas savas darbības gaitā ir veicis un turpina veikt Ventspils novada muzejisko priekšmetu vākšanu, saglabāšanu, izpēti un popularizāciju atbilstoši starptautiskajiem muzeju standartiem un saskaņā ar Latvijas Republikas muzeju darbību regulējošām likumdošanas normām.  Apjomīgākais šobrīd īstenošanas gaitā esošais projekts ir Piejūras brīvdabas muzeja multifunkcionālās ēkas izbūve, kurā paredzēta plaša un moderna novada zemnieku un zvejnieku dzīvesveidu 19.-20.gs. pirmajā pusē atspoguļojoša ekspozīcija.

Atzīmējot jau notiekošo sadarbību starp novada pagastiem un muzeju, gan muzeja pārstāvji, gan domes deputāti uzsvēra nepieciešamību attīstīt sadarbību, kas kalpotu  vienlaikus novada un muzeja tālākas attīstības interesēm. Sēdes gaitā tika lemts par sadarbības līguma sagatavošanu un novada finansiālo atbalstu muzeja aktivitātēm.