15. februārī rakstnieka Herberta Dorbes muzejā tradicionāli tiek rīkota Viesu diena. Trešdien, 15. februārī, plkst. 14.30 tā notiks sadarbībā ar lasītāju klubu Labirints, Tārgales amatierteātri un Zūru muzeju.

Pirms  123 gadiem 15. februārī  Zlēkās, Zušu mājās, piedzima rakstnieks Herberts  Dorbe. Lielāko sava mūža daļu H. Dorbe aizvadījis Ventspilī. Ģimenes mājā, kuru rakstnieks uzcēla pagājušā gadsimta 50. gadu beigās, tapušas pasakas un dzejoļi bērniem, vēsturiskie romāni, atmiņu skices par latviešu literatūras vecmeistariem.

Šoreiz Viesu dienas tēma – Dorbes devums izcilā krievu dzejnieka A. S. Puškina  darbu popularizēšanā Latvijas lasītājiem. 1937. gadā Latvijā plaši atzīmēja  A. S. Puškina nāves dienas 100 gadu atceri, un notika dažādi piemiņas pasākumi. Apgāds Grāmatu Draugs izdeva Puškina Rakstus, ko rediģēja Herberts Dorbe.  Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā Nr. 9. 1937. g.1. septembrī ziņoja, ka Puškina (..) “piemiņas svinības skaidri apliecināja lielo nozīmi, kāda ir viņam ne tikvien Krievijas, bet visas Eiropas gara pasaulē. Latviešu literātūrā skaidri jūtama ģeniālā rakstnieka ietekme. No Puškina mācījušies stila skaidrību un panta meistarību V. Plūdonis, K. Krūza, L. Laicēns, V. Zālītis u. c. Rakstnieka darbi prāvā skaitā tulkoti latviešu valodā. Bet tie bija izkaisīti dažādos laikrakstos un žurnālos. Puškina nāves dienas 100  gadu piemiņas gadījumā apgāds Grāmatu Draugs sakopojis gandrīz visus viņa rakstus, kas tulkoti latviešu valodā. Rakstnieka darbu atdzejojumus snieguši J. Rainis, K. Skalbe, V. Plūdonis, K. Krūza, Līgotņu Jēkabs, Fr. Adamovičs,M. Grimma, J. Plaudis, Fr. Ansabergs, J. Janševskis, Esenberģu Jānis, M. Kaudzīte, Ed. Meklers, H. Dorbe u. c.“ Arī Ventspilī notika dzejnieka atceres pasākums. Par to 1937. g. 11. februārī rakstīja laikraksts Ventas Balss: “Lielā dzejnieka 100 gadu nāves atceri atzīme visa kultūras pasaule. Ventspils skolotāju muzejā šai sakarā apskatei sakopoti visi Puškina darbu latviskie tulkojumi līdz ar bagātīgu illustrātīvo materiālu. Apskate pieejama divi dienas – šodien un rīt, no plkst. 17—19. Ieeja brīva.”

Šogad H. Dorbes muzeja Viesu dienā notiks Dorbes tulkotā (1928) Puškina “dziesmu romāna” Jevgēņijs Oņegins lasījums Tārgales amatierteātra dalībnieces Indras Grauziņas sniegumā, savukārt  lasītāju kluba Labirints pārstāvji iepazīstinās klausītājus ar Puškina darbiem oriģinālvalodā.

Inese Aide, tālr. E+371 636 25004

Viesu diena